Оператори

Оператори на мобилни услуги в България

Всички GSM мрежи в страната на едно място.


 

оператори Мтел, Теленор, Виваком, боб, Loop

В България има четири компании, които имат лиценз за GSM услуги. Това са Мтел, Виваком, Теленор и Булсатком. Популярното наименование на тези фирми е "оператори", а официалният термин е "доставчик на телекомуникационни услуги". Държавният независим орган, който се занимава с лицензирането на оператори е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). За да се получи лиценз за GSM оператор дадена фирма трябва да отговори на множество изисквания, сред които финансова обезпеченост, техническа готовност, опит на лицата, които ще управляват оператора и много други. От значение е и обществената необходимост от даването на лицензия на нов оператор. В повечето страни в Европа има не повече от 3-4 оператори на мобилни услуги, колкото са и у нас, заради което в скоро време не се очаква появяването на нови играчи на пазара.

 
 

Комисията за регулиране на съобщенията отговаря за това да насърчава конкуренцията в сферата на далекосъобщенията и комуникациите, като следи средата за лоши практики и се сезира за предотвратяването им. Органът е един най-важните посредници между потребителите и българските оператори, който съблюдава за защитата на интересите на гражданите и държавата. Благодарение на КРС в България се въведе пренос на номерата от един оператор на друг, което беше задължение по директива на Европейския съюз, но дълго време не беше приложимо в България. КРС се грижи за добрите практики в действията на българските оператори и разглежда сигнали за нарушаването им, които самите оператори подават за своите конкуренти. Комисията координира и унифицира действията и политиките на доставчиците на мобилни услуги, когато трябва да предприемат дадени действия към крайните потребители.

Мтел, Теленор и Виваком са действащи оператори, докато Булсатком все още не са стартирали своите мобилни услуги за клиенти. Все пак наличието на четири лиценза е предпоставка за конкурентна среда, по-ниски цени на услугите и по-високо качество на услугите. КРС има право да се намесва в определянето на цените на българските GSM оператори, което е гарантирано от Закона за електронните съобщения, но никога до момента не се е възползвала от това свое право.